सभामुखमा महरा निर्विरोध निर्वाचित

;efd’vsf] pDd]bjf/L btf{
g]skf -dfcf]jfbL s]Gb|_sf g]tf s[i0faxfb’/ dx/fn] z’qmaf/ gofF afg]Zj/l:yt ;+3Lo ;+;b ejgdf k|ltlglw;efsf] ;efd’v kbdf pDd]bjf/L btf{ ug'{x’Fb} . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन ।
प्रतिनिधिसभाका जेष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरले निर्विरोध निर्वा्चित भएको घोषणा गरेका हुन । उनलाई कांग्रेस र संघीय समाजवादी फोरमले पनि समर्थन गरेका थिए । शुक्रबार एक बजेसम्म उम्मेद्वारीका लागि समय तोकिए पनि कांग्रेसले भने माओवादी नेता महरा नै सभामुखका लागि उपयुक्त व्यक्ति भएको भन्दै उम्मेदवारी दिएन ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले उम्मेद्वारको व्यक्तित्वको कदर गर्दै र सहमतीय राजनीतिलाई प्रश्रय दिदै सभामुखमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार नउठाएको जानकारी दिएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *